1983 ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ

ವೆಲ್ಡ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿ

 • pool fence

  ಕೊಳದ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • swimming pool fence

  ಈಜುಕೊಳದ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • Garden Fence

  ಉದ್ಯಾನ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • temporary fence

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • Removable Temporary Fence

  ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • Temporary Fence Panel

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿ ಫಲಕ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • Hot Dipped Galvanized Australia Temporary Fence

  ಹಾಟ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಕಲಾಯಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ

 • Garden Fence

  ಉದ್ಯಾನ ಬೇಲಿ

  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬೇಲಿ, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬೇಲಿ, ಪೂಲ್ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..

  ವಸ್ತುಗಳು: ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ತಂತಿ

  ತುಕ್ಕು ರೂಪ: ಬಿಸಿ ಮುಳುಗಿದ ಕಲಾಯಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲಾಯಿ, ಪಿವಿಸಿ ಲೇಪಿತ